දැන්වීමයි

 

 

වයඹ පළාත් මාර්ග, ප්‍රවාහන, නිවාස හා ඉඳිකිරීම්, කර්මාන්ත සහ ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින පේෂකර්මාන්ත  දෙපාර්තමේන්තුවේ මුරකරු (ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවක ගණය) තනතුර

සඳහා බඳවා ගැනීම.

වයඹ පළාත් මාර්ග, ප්‍රවාහන, නිවාස හා ඉඳිකිරීම් ,කර්මාන්ත සහ ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින පේෂකර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ මුරකරු තනතුරු පුරප්පාඩු 01ක් සඳහා වයඹ පළාත තුළ ස්ථිර පදිංචි අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

01. බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමය :-

නිවේදනයේ දක්වා ඇති සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින් පවත්වනු ලබන  ව්‍යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල මත බඳවා ගනු ලැබේ.

02. අවශ්‍ය සුදුසුකම්:-

2.1 අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:-

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී යටත් පිරිසෙයින් විෂයයන් දෙකක්වත්                                                                        සමත් වී තිබිය යුතුය. (වෛකල්පිත විෂයන් හැර)

2.2 වෙනත් සුදුසුකම් :-

I. ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු විය යුතුය.

II. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනයට පූර්වාසන්න වසර 03 ක් වයඹ පළාත තුළ ස්ථිර පදිංචිකරුවෙකු වීම. (පදිංචි වසමේ ග්‍රාම නිලධාරි විසින් අනු අත්සන යොදා නිකුත් කරන ලද ලියවිල්ලකින් සනාථ කළ යුතුය.)

III. යහපත් චරිතයකින් හා මනා ශරීර සෞඛ්‍ය තත්වයකින් විය යුතුය.

IV. දැනටමත් රාජ්‍ය/පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු අයකු නම් අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට පූර්වාසන්න වසර 05 ක් තුළ සියළු වැටුප් වර්ධක උපයාගන තිබිය යුතුය.

03. සේවයේ නියුක්ත කරවීමේ කොන්දේසි :-

I. මෙම තනතුර ස්ථිරය. වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දායක මුදල් ගෙවිය යුතුය

II. වසර 03 ක පරිවාස කාලයකට යටත්ය

වයස් සීමාව :-

ඉල්ලුම්කරුවන් ඉල්ලුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට  වයස අවුරුදු 18 ට නොඅඩු සහ 45 ට නොවැඩි  අය විය යුතුය. (දැනටමත් රාජ්‍ය සේවයේ -/පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථිර තනතුරක නියුතු අයදුම්කරුවන් සඳහා උපරිම වයස් සීමාව බල නොපැවැත්වේ.)

3 වැටුප් පරිමාණය:-

PL- 1-2016

රු:24250 - 250x 10- 270 x 10 -300 x 10-330x 1236410/-

06. ව්‍යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී ලකුණු දීමේ ක්‍රමය:-

1.  මූලික අධ්‍යාපන සුදුසුකම් .

1.1  අ.පො.ස. (සා.පෙළ.) සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් සඳහා                         ලකුණු 03

1.2  අ.පො.ස. (සා.පෙළ.) සම්මාන  සාමාර්ථයක් සඳහා                         ලකුණු 04

1.3  අ.පො.ස. (සා.පෙළ.)  විශිෂ්ඨ  සාමාර්ථයක් සඳහා              ලකුණු 05

(අ.පො.ස.(සා.පෙළ.) විභාගයේ උපරිම වශයෙන් විෂයන් 06ක් සඳහා ලකුණු ලබා දෙනු ලැබේ.)

අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සඳහා ලබා දිය හැකි උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 30.

2.  සාමාන්‍ය දැනීම හා අවබෝධය සඳහා.

ප්‍රශ්නාවලියක් මගින් තෝරාගත් ප්‍රශ්න 05 කට දෙනු ලබන පිළිතුරු අනුව

උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව                         50

පෞරුෂය සඳහා                                   20

මුළු එකතුව                                          100

07. A4 ප්‍රමාණයේ කඩදාසියක සකස් කර, නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් 2018.10.12 දිනට හෝ එදිනට ප්‍රථම "ලේකම්, වයඹ පළාත් මාර්ග, ප්‍රවාහන, නිවාස හා ඉඳිකිරීම් කර්මාන්ත සහ ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය , කුරුණැගල" යන ලිපිනයට ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. එදිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.අයදුම්පත බහාලන කවරයේ ඉහල වම් කෙළවරේ " මුරකරු තනතුර සඳහා අයදුම්පත්‍රය" යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය.

08.ඔබ විසින් එවන ලද අයදුම්පත්‍රයේ සඳහන් කර ඇති යම් තොරතුරක් අසත්‍ය හෝ වැරදි බව බඳවා ගැනීමෙන්                                පසුව හෝ අනාවරණය වුවහොත්  අදාළ ක්‍රියාමාර්ගයන්ට  යටත්ව සේවයෙන් පහ කරනු ලැබේ.

ඒ.ඩී.අමරසිරි,

ලේකම්,

වයඹ පළාත් මාර්ග, ප්‍රවාහන, නිවාස හා ඉඳිකිරීම.

කර්මාන්ත සහ ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

 

 

 

2018 . 10.08 වැනි දින.

 

 

ආදර්ශ අයදුම්පත

වයඹ පළාත් සභාවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවක ගණයේ කම්කරු තනතුර

සඳහා බඳවා ගැනිම - 2018

1. සම්පූර්ණ නම :.............................................................................................................................

2. ස්ථිර ලිපිනය :.............................................................................................................................

3. ජා.හැ.අංකය :.............................................................................................................................

4. උපන් දිනය :.............................................................................................................................

5. වයස :.............................................................................................................................

 

6. අයදුම්පත භාර ගන්නා දිනට වයස :....................................................................................................

7. ස්ත්‍රී /පුරුෂ භාවය :.............................................................................................................................

8. විවාහක/අවිවාහක:............................................................................................................................

9. ග්‍රාම නිලධාරි කඨාශය :..................................................................................................................

10. ප්‍රාදශීය ලකම් කඨාශය :............................................................................................................

11. වයඹ පළාත තුල ස්ථිර පදිංචි කාලය :.................................................................................................

12. දුරකථන අංකය : ජංගම...........................................  ස්ථාවර.............................................................

13. අධ්‍යාපන සුදුසුකම් :- අ.ප.ස (සා/පෙළ)

විෂය

සාමාර්ථය

පළමුවර

දෙවනවර

වර්ෂය

වර්ෂය

විභාග  අංකය

විභාග අංකය

 

වෙනත් සුදුසුකම් :..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

ඉහත සඳහන්තොරතුරු මාගේ දැනුම හැටියට සත්‍ය හා නිවැරදි බවත් මෙයින් සහතික කරමි. මෙහි සඳහන් කරුණු අසත්‍ය බව හෝ වැරදි බව බඳවා ගැනිමට පෙර හෝ හෙලි වුවහොත් මෙම තනතුර සඳහා තෝරා ගැනීමට නුසුදුස්සෙකු වන බවත් බඳවා ගැනීමෙන් පසු හෙලි වුවහොත් මාගේ සේවය අවසන් වන බවත් මම දනිමි.

දිනය:...................................                                                                 ....................................................

අයඳුම්කරුගේ අත්සන

Copyright © <2016 April> Information and Communication Technology Unit - Chief Secretariat - North Western Province