ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අරමුණු

1. ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ශක්තිමත් කිරිම තුළින් ජනතාව සංවර්ධන ප්‍රවාහය කරා යොමු කර වීම.

2. මානව විභව ශක්තීන් සක්‍රීය කිරිම හරහා ජනතාවගේ ආර්ථික හා සමාජීය තත්වය වර්ධනය කිරිම.

3. ග්‍රාමීය සම්පත් මනා ලෙස කළමණාකරනය කිරිම.

4. ජනතා සහභාගිත්වයෙන් යුතුව හදුනාගත් භෞතික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සිදු කිරිම.

5. දැනුමෙන් සපිරි මතු පරපුරක් බිහි කිරිමට දායක වීම.

ක්‍රියාකාරකම්

01)ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති කටයුතු

02) සපිරිගම ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන

03) ගැමි සවිය ගම්මාන වැඩ සටහන.

04) භෞතික සංවර්ධන කටයුතු

05) ග්‍රාමීය කාන්තා අභීවෘද්ධි මධ්‍යස්ථාන තුළින් කාන්තාවන් ස්වයං රැකියා වෙත යොමු කිරිම.

© <2016 අප්‍රෙල්> තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය - වයඹ ප්‍ර‍ධාන ලේකම් කාර්යාලය