කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව

w වයඹ පළාත තුල පැතිර පවත්නා වඩු ,මැටි,කොහු ,ලුහු ඉංජිනේරු  හා අනෙකුත් කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථාන මගින් ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන්ට ගුණාත්මක ප්‍රායෝගික හා න්‍යායාත්මක පුහුණුවක් ලබා දීම හා හා ඔවුන් ස්වයං රැකියා වලට යොමු කිරිම.

w දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඇණවුම් ලබා ගෙන පුහුණු කාර්මිකයන් මගින් ඇණවුම් ඉටු කිරීම තුලින් කාර්මිකයින්ගේ ජීවන තත්වය  උසස් කිරීම හා ප්‍රායෝගික පුහුණුවේ ගුණාත්මක තත්ත්වය වර්ධනය කිරීම.

w ග්‍රාමීය ජනතාව වෙනුවෙන් විවිධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ප්‍රදර්ශන පැවැත්විම තුලින් හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් දිරි ගැන්වීම.

w ග්‍රාමීය ප්‍රජාව වෙත ගොස් පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

w ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් පිළිගත් කාර්මිකයින් බිහි කිරීම.

w දේශිය මෙන්ම විදේශිය වෙළඳපළට කුඩා කර්මාන්ත නිමැයුම් අලෙවි කිරීම මඟින් විදේශ විනිමය ඉපැයීම.

දෙපාර්තමේන්තු ක්‍රියාකාරකම්

v පුහුණු වැඩසටහන් තුළින් ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීම.

v විශේෂ ව්‍යාපෘති

v ඇණවුම් ඉටු කිරීම හා අලෙවි කටයුතු

v නව තාක්ෂණික දැනුම ලබා දීම හා පුහුණුව.

v ජාතික  සම්මතයන්ට ( NVQ ) අනුව පාඨමාලා ප්‍රතීතනය කිරීම

 

v ආයතනික ධාරිතා සංවර්ධනය

© <2016 අප්‍රෙල්> තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය - වයඹ ප්‍ර‍ධාන ලේකම් කාර්යාලය