පේෂකර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව

ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන්ට අත්යන්ත්‍ර පේෂකර්මාන්තය පිළිබඳ පුහුණුව ලබා දීමෙන් කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම ද, ඔවුන්ගේ අදායම් තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම ද තුළින් පාරිභෝගිකයින් තෘප්තිමත් කරන අත්යන්ත්‍ර සළුපිළි නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විශිෂ්ට සේවා දායකත්වය සැපයීමෙන් දිවයිනේ අත්යන්ත්‍ර පේෂකර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ පුරෝගාමියා වීම සඳහා වයඹ පේෂකර්මාන්ත දෙපාර්තමෙන්තුව සිය කාර්යයන් දියත් කරමින් සිටි.

සාම්ප්‍රදායික මෙන්ම දේශීය කර්මාන්තයක් ලෙස අත්යන්ත්‍ර පේෂකර්මාන්තය ආරක්ෂා කිරීම, පවත්වාගෙන යාම සහ ප්‍රවර්ධනය උදෙසා වයඹ පළාත් සභාවේ පේෂකර්මාන්ත දෙපාර්තමෙන්තුව පුහුණුව, නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිය යන ප්‍රධාන පරාසයන් තුනක් ඔස්සේ ශ්‍රි ලාංකීය අනන්‍යතාවයක් ලෙස රට හමුවේ අභිමානයෙන් නගා සිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය වූ ක්‍රියාමාර්ගයන් ක්‍රියාවවට නංවමින් සිටියි. මේ සඳහා වයඹ පළාත තුළ භෞතික සම්පත් මෙසේ පෙළගැසී ඇත.

භෞතික සම්පත්

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

පේෂකර්මාන්ත නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථාන

60

16

පේෂකර්මාන්ත අලෙවි මධ්‍යස්ථාන

15

05

අමුද්‍රව්‍ය ගබඩා

01

0

නිමි ද්‍රව්‍ය ගබඩා

01

0

නූල් වර්ණ මධ්‍යස්ථාන

02

01

රෙදිපිළි නිමවුම් මධ්‍යස්ථාන

01

0

 

Copyright © <2016 April> Information and Communication Technology Unit - Chief Secretariat - North Western Province