නිවාස සහ ඉදිකිරීම් දෙපාර්තමේන්තුව

සැමට නිවසක අයිතිය ලබා දීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය යටතේ වයඹ පළාතේ  නිවාස අවශ්‍යතා සපුරාදීමේ වගකීම මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරී ඇත. එමෙන්ම 2016 වන විට නිවාස අවශ්‍යතාවය ලක්ෂ 6 ක් ලෙස පුරෝකථනය කර ඇත. එකී ඉලක්කය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සදහා වයඹ පළාතේ දායකත්වය සපයනු වස් විෂය භාර අමාත්‍යාංශය යටතේ වයඹ පළාත් නිවාස සහ ඉදිකිරීම්  දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අරමුණු කර ඇති විවිධාකාර වූ නිවාස සංවර්ධන ව්‍යාපෘති මගින් ජාතික මෙහෙවරට දායකත්වයක් ලබා දීට අපේක්ෂිතය.

එකී වගකීම ඉටුකිරීම උදෙසා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් මේවනවිට ක්‍රියාවට නගා ඇත.

Ø "සිරි පියස" නිවාස ආධාර ව්‍යාපෘතිය

Ø "නිවහන" නිවාස ආධාර ව්‍යාපෘතිය

Ø "වයඹ දිරිය" නිවාස ණය ව්‍යාපෘතිය

Ø "තිරසර" නිවාස යෝජනා ක්‍රමය

Ø ගුරු ගම්මාන හා මධ්‍යම පාන්තික නිවාස යෝජනා ක්‍රමය

Ø හුදකලා සහ පසුගාමී ගම්මාන සංවර්ධනය කිරීම යටතේ පාත්‍රාගල ජනපදය සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

Ø ඌන සේවා ගම්මාන සංවර්ධනය කිරීම යටතේ කහවල වත්ත ජනපදය සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

 

Ø ව්‍යවස්ථාපිත කටයුතු

© <2016 අප්‍රෙල්> තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය - වයඹ ප්‍ර‍ධාන ලේකම් කාර්යාලය