• ·අප අමාත්‍යංශය ිකනිාවකෙනිාවනෙක විාකෙවිාකවෙ ිකානවෙත ිනක්වකෙන වත්කිාව තේකිාවකෙත ්ිාවකෙතන්ිාව නෙකත
  • · Development and maintenance of provincial roads.
  • · Creating a quality passenger transport service.
  • · Securing the rights of tenants and house owners and supporting low income generates to be house owners.

 

 

© <2016 අප්‍රෙල්> තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය - වයඹ ප්‍ර‍ධාන ලේකම් කාර්යාලය