නිළධාරියාගේ නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

විද්‍යුත් තැපෑල

ඒ.ඩී. අමරසිරි මයා

අමාත්‍යාංශ ලේකම්

037-2233131

ලක්මිණි කේ හේ්රත් මිය

සහකාර ලේකම් I

037-2233808

ඒ.එම්.එන්.එස්.අතපත්තු මිය

සහකාර ලේකම් II

037-2233811

පී.ඩබ්ලිව්.එස්.කේ.විජේසිංහ මයා

ගණකාධිකාරි

037-2221676

කේ.පී.සී.ඒ.ධර්මසිරි මයා

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

037-2233803

ජේ.කේ.සී.සී.කේ.ජයලත් මිය

පරිපාලන නිළධාරි

037-2233831

© <2016 අප්‍රෙල්> තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය - වයඹ ප්‍ර‍ධාන ලේකම් කාර්යාලය