අප ගැන

අමාත්‍යාංශයට අයත් දෙපාර්තමේන්තු

මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස හා ඉදිකිරීම් දෙපාර්තමේන්තුව

ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව

පේෂකර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව

 


ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන

·මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය

.

 

Our Ministry works for the development of following sectors in North Western  Province

Development and maintenance of provincial roads.

Creating a quality passenger transport service.

Establishing electricity intentions to national electricity system and acknowledging public on electricity conservation.

 

Securing the rights of tenants and house owners and supporting low income generates to be house owners.

© <2016 අප්‍රෙල්> තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය - වයඹ ප්‍ර‍ධාන ලේකම් කාර්යාලය